סדר עברי חדש

י״ג בשבט ה׳תשע״ב ע"י tamid

תוכן הנספח המצורף להגדה של פסח מבית תמיד הוצאה לאור.

התנ”ך, מתחילתו בספר בראשית ועד סופו בספר דברי הימים, שזור בתיאורי מידות מסוגים שונים. הימים והשנים נספרים, כמו גם הגדלים, המשקלות והכמויות.
סדר עברי חדש נטבע כשם של תחום מחקר של הערכים המספריים האלה וקשירתם למשמעות התכנים הכתובים. בשונה ממחקרים שנעשו עד היום, סדר עברי חדש מגלה הקשרים מעשיים הניתנים ליישום כשהציר המרכזי להקשרים אלה הוא היסוד האומר כי העולם נברא באמירה.

המחקר, המבוסס על הכתובים ועל העובדה כי בשפה העברית לאותיות יש ערכים מספריים, מתחכה אחר סדרים ותבניות של סדר ואחר משמעותם. ממצאי המחקר אינם בבחינת המצאה כלל כי אם גילוי של צפונות נעלמות מן השפה העברית, היא לשון הקודש, והבאתן לכדי האפשרות של שימוש ומימוש מעשי בתקופתנו כבקדם. מפרטי הבניה של המשכן וכליו כמו גם של בית המקדש נותנים תמונה של סדר שיש בו עקביות וחוקיות. על פניו נראה כי לו עמדו לפנינו מבנים אלה היה ביכולתנו להבינם יותר. אך באין שריד מכל אלה, הופנתה תשומת הלב של המחקר לקריאת התכנים המתארים אותם תוך שימוש בנוסחאות חשבוניות המגולמות בשפה העברית. מתוך כך, האיר אור חדש על המתואר בפרקי התנ”ך. מתוך מחקר השפה ומידותיה, מתברר כי השימוש במילים לתיאור המבנים איפשר מן הפן האחד את תיאור הצורות ומידותיהן ומן הפן האחר, העמוק יותר, את קשירתן של המידות לתוכן ולמשמעות. שתי פנים אלה המתקיימות יחד מהוות בו זמנית כלי ותוכן לתיאור כלים ותכנים ארציים המקבילים להם בצורה ובמבנה. השימוש במילים ולא בשרטוטים ובציורים, הם חומר הגלם למחקר מתמשך הקושר כוונה ומעשה. מחקר, שאף כי פירותיו בצידו, נראה כי הוא אך בתחילת דרכו.
נראה כי מכל ההיבטים של קיומו של עם ישראל בימינו, ההיבט של הכרת הסדר והיופי כביטויים צורניים של התורה ומימושה, הוא ההיבט הנעלם ביותר. מלאכת סופרי הסת”ם היא הביטוי היחיד של חוכמת הסדר העברי שעדיין באה לידי ביטוי בימינו. הידיעה כיצד לעשות שימוש במידה ובקני מידה בעריכה של כתובים על הנייר כמו גם בבניה, נעלמה משימוש יחד חוכמת הקריאה בשמות. אומנות סידור המילה הכתובה על הדף נעלמה וגם ביטויה זה, המשתמר למזלנו בכתיבת ספרי תורה, תפילין ומזוזות, חף מן ההבנה החיה של החוקיות הניתנת ליישום עכשוי. רובד נשכח זה של תפארת התבונה העומדת ביסודן של תורת ישראל ושל השפה העברית ככלי הנושא אותה מתגלה טיפין טיפין בשני ערוצים. האחד, ככלי להבנת חלק נוסף מן הנעלמים הרבים שבכתובים. והשני, בדמות הבנת השימוש בכתיבה רב רבדית המשלבת תוכן וערכים מספריים. תקותנו כי ידע הסדר העברי המתגלה כחדש יהיה מקיף דיו ונהיר מספיק כדי שאפשר יהיה להביאו לידי ביטוי רחב עם קוממיות עם ישראל בארצו.

השאר תגובתך