על השפה העברית

סדר עברי חדש

תוכן הנספח המצורף להגדה של פסח מבית תמיד הוצאה לאור.

התנ”ך, מתחילתו בספר בראשית ועד סופו בספר דברי הימים, שזור בתיאורי מידות מסוגים שונים. הימים והשנים נספרים, כמו גם הגדלים, המשקלות והכמויות.
סדר עברי חדש נטבע כשם של תחום מחקר של הערכים המספריים האלה וקשירתם למשמעות התכנים הכתובים. בשונה ממחקרים שנעשו עד היום, סדר עברי חדש מגלה הקשרים מעשיים הניתנים ליישום כשהציר המרכזי להקשרים אלה הוא היסוד האומר כי העולם נברא באמירה.

המחקר, המבוסס על הכתובים ועל העובדה כי בשפה העברית לאותיות יש ערכים מספריים, מתחכה אחר סדרים ותבניות של סדר ואחר משמעותם. ממצאי המחקר אינם בבחינת המצאה כלל כי אם גילוי של צפונות נעלמות מן השפה העברית, היא לשון הקודש, והבאתן לכדי האפשרות של שימוש ומימוש מעשי בתקופתנו כבקדם. מפרטי הבניה של המשכן וכליו כמו גם של בית המקדש נותנים תמונה של סדר שיש בו עקביות וחוקיות. על פניו נראה כי לו עמדו לפנינו מבנים אלה היה ביכולתנו להבינם יותר. אך באין שריד מכל אלה, הופנתה תשומת הלב של המחקר לקריאת התכנים המתארים אותם תוך שימוש בנוסחאות חשבוניות המגולמות בשפה העברית. מתוך כך, האיר אור חדש על המתואר בפרקי התנ”ך. מתוך מחקר השפה ומידותיה, מתברר כי השימוש במילים לתיאור המבנים איפשר מן הפן האחד את תיאור הצורות ומידותיהן ומן הפן האחר, העמוק יותר, את קשירתן של המידות לתוכן ולמשמעות. שתי פנים אלה המתקיימות יחד מהוות בו זמנית כלי ותוכן לתיאור כלים ותכנים ארציים המקבילים להם בצורה ובמבנה. השימוש במילים ולא בשרטוטים ובציורים, הם חומר הגלם למחקר מתמשך הקושר כוונה ומעשה. מחקר, שאף כי פירותיו בצידו, נראה כי הוא אך בתחילת דרכו.
נראה כי מכל ההיבטים של קיומו של עם ישראל בימינו, ההיבט של הכרת הסדר והיופי כביטויים צורניים של התורה ומימושה, הוא ההיבט הנעלם ביותר. מלאכת סופרי הסת”ם היא הביטוי היחיד של חוכמת הסדר העברי שעדיין באה לידי ביטוי בימינו. הידיעה כיצד לעשות שימוש במידה ובקני מידה בעריכה של כתובים על הנייר כמו גם בבניה, נעלמה משימוש יחד חוכמת הקריאה בשמות. אומנות סידור המילה הכתובה על הדף נעלמה וגם ביטויה זה, המשתמר למזלנו בכתיבת ספרי תורה, תפילין ומזוזות, חף מן ההבנה החיה של החוקיות הניתנת ליישום עכשוי. רובד נשכח זה של תפארת התבונה העומדת ביסודן של תורת ישראל ושל השפה העברית ככלי הנושא אותה מתגלה טיפין טיפין בשני ערוצים. האחד, ככלי להבנת חלק נוסף מן הנעלמים הרבים שבכתובים. והשני, בדמות הבנת השימוש בכתיבה רב רבדית המשלבת תוכן וערכים מספריים. תקותנו כי ידע הסדר העברי המתגלה כחדש יהיה מקיף דיו ונהיר מספיק כדי שאפשר יהיה להביאו לידי ביטוי רחב עם קוממיות עם ישראל בארצו.

ארץ מילה ותורה

העובדה כי עצם היותה של השפה העברית, שפתו של עם ישראל לבדו קשורה בקשר מובנה עם תורתו ועם ארצו מצביעה על כונה תבונית שהנחתה את אחדותם של שלושה מרכיבים אלה. נראה כי ביסודה של כונה תבונית זו עומדת התפתחותו הרוחית של האדם ושל העם. כונה זו באה לידי ביטוי בהיבטים שונים של שלושת המרכיבים העצמאיים אך התלויים זה בזה – ארץ, מילה ותורה,

(למאמר המלא)

על השפה העברית

במאמר זה על השפה העברית, כבכל המאמרים באתר זה, אגע רק מעט בתיאור אותם צדדים של השפה המוכרים יותר ושעליהם אפשר לקרוא בהרחבה רבה במקומות אחרים. ברצוני להאיר כאן היבטים נשכחים ולא מוכרים של השפה, כאלה הנוגעים הן לתחום העיסוק של תמיד הוצאה לאור והן להתפתחות האדם.

(למאמר המלא)

על אותיות ומספרים

על חשבון האותיות

בשפה העברית לכל אות יש ערך מספרי. ניתן להגיע לערכה המספרי של מילה על ידי חיבור ערכן המספרי של האותיות באותה מילה. שיטה זו הנקראת גמטריה כוללת כמה שיטות חישוב שונות. כל אחת מביאה לתוצאות אחרות, כלומר מראה היבט שונה של הדברים.

(למאמר המלא)

על אותיות מספרים והנדסה

המציאות מופלאה. היא מופלאה כאשר אנו מביטים בה ישירות והיא מופלאה גם כאשר אנו ממפים אותה בכדי להבין את הסדר שבה כדי לקבל תמונה רחבה יותר שלה. ישנן מפות דרכים ומפות של ארצות, מפות של גוף האדם ומפות המתארות את מבנה גופם של בעלי חיים. ושל צמחים. וככל שהאדם מתפתח ומשתכלל ומיצר עוד כלים ומוצרים, נוצרות מפות נוספות של כל שהוא יוצר. מפות של מבנים ומפות המתארות את תוך תוכם של מכשירים ומפות של בעלי תפקידים בארגון. מפות ככלל נועדו לעזור לנו להתמצא בסביבתנו או בדבר שאנו עסוקים בלהבינו. המפות הן כשלעצמן כלי ומכשיר.

(למאמר המלא)

על הוצאה לאור

על היציאה לאור של ספר שירי כה-אמר

כתיבתו של ספר שירי כה- אמר החלה בשנת 1994 אך הוא יצא לאור בשנת 1999. תהליך כתיבתו היה קצר. על שום היותו ספר שכל מרכיביו ספורים על פי ההגיון והנוסחאות התמונות בשפה העברית, תהליך הכנתו לדפוס היה ארוך. בשונה מהוצאה לאור בימינו,תהליך זה של הכנת הספר לדפוס קשור קשר ישיר לתכניו.

(למאמר המלא)

על הלוח העברי

לא נמצא

אנו מתנצלים, לא נמצאו מאמרים מקטגוריה זו